Przetargi

Przetargi mieszkaniowe

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:

 zgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu, który pobrać można w siedzibie HGSM w dziale członkowskim, w każdej Administracji HGSM jak również ze strony internetowej HGSM,

  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w dziale członkowskim pokój nr 6 w/w wniosku wraz z potwierdzeniem wniesionego na niżej podane konto Spółdzielni wadium:

PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917, w terminie do 19.02.2020r. do godz. 14.30.

  1. wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
  2. koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (344,40zł),
  3. postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.
  4. wadium osób, które przetargu nie wygrały jest im zwracane, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu,
  5. lokale mieszkalne wystawione do przetargu udostępnione będą przez Administracje HGSM do oględzin w terminach podanych w poniższej tabeli.
  6. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego

w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej” można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pod w/w adresem, dział członkowski – pok. 7, lub na stronie internetowej HGSM, tj. www.hgsm.pl.

  1.   Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie HGSM przy ul. Gliwickiej 65 w Katowicach w dniu  21.02.2020r. od godz. 0900, bliższych informacji w przedmiotowej kwestii udziela dział członkowski, tel. 32/606-17-87,88.