Organy Spółdzielni

Organy Spółdzielni

Zgodnie z § 16 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej organami Spółdzielni są:

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

 • Cecylia Gasz – Płońska – Przewodniczący RN
 • Jarosław Piwek – Z-ca Przewodniczącego RN
 • Andrzej Kowalik – Sekretarz RN
 • Katarzyna Donerstag – Członek RN
 • Dariusz Ślęzak – Członek RN
 • Wojciech Jasiński – Członek RN
 • Piotr Szkuta – Członek RN

Zarząd

– Bomba Adam – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
– Brzuchacz Waldemar – V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacyjnych

Podstawą prawną działalności Zarządu są następujące akty prawne:

 • ustawa “o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000 r.
 • ustawa “Prawo spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r.
 • Statut Spółdzielni
 • uchwały Walnego Zgromadzania Członków
 • uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni

W oparciu o wymienione wyżej przepisy Zarząd prowadzi działania i podejmuje decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.