Organy Spółdzielni

Organy Spółdzielni

Zgodnie z § 16 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej organami Spółdzielni są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza
  – Chmura Damian – Przewodniczący
  – Piwek Jarosław – Z-ca Przewodniczącego
  – Kowalik Andrzej – Sekretarz
  – Moryl Tadeusz – Członek
  – Pacuła Magdalena – Członek
  – Szkuta Piotr – Członek
  – Jasiński Wojciech – Członek
 • Zarząd
  – Bomba Adam – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
  – Brzuchacz Waldemar – V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacyjnych

Podstawą prawną działalności Zarządu są następujące akty prawne:

 • ustawa “o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000 r.
 • ustawa “Prawo spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r.
 • Statut Spółdzielni
 • uchwały Walnego Zgromadzania Członków
 • uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni

W oparciu o wymienione wyżej przepisy Zarząd prowadzi działania i podejmuje decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.