Organy Spółdzielni

Organy Spółdzielni

Zgodnie z § 16 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej organami Spółdzielni są:

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

– Cecylia Gasz – Płońska – Przewodniczący RN
– Damian Chmura – Z-ca Przewodniczącego RN
– Dariusz Ślęzak – Sekretarz RN
– Katarzyna Donerstag – Członek RN
– Marta Krawczyk-Jasińska – Członek RN
– Tadeusz Moryl – Członek RN
– Magdalena Szkuta – Członek RN

Zarząd

– Bomba Adam – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
– Brzuchacz Waldemar – V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacyjnych

Podstawą prawną działalności Zarządu są następujące akty prawne:

  • ustawa “o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000 r.
  • ustawa “Prawo spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r.
  • Statut Spółdzielni
  • uchwały Walnego Zgromadzania Członków
  • uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni

W oparciu o wymienione wyżej przepisy Zarząd prowadzi działania i podejmuje decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.