O nas

Historia

1993-10-01
Pierwsze Walne Zebranie Członków Założycieli Hutniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy HMN “Szopienice” w Katowicach.
1993-10-01
Ukonstytuowała się 6 osobowa Rada Nadzorcza , powołująca 3 osobowy Zarząd Spółdzielni, który przystąpił do rejestracji Spółdzielni w Sądzie Rejonowym.
1995-06-01
Spółdzielnia przejęła zasoby mieszkaniowe z HMN “Szopienice” wraz z infrastrukturą techniczną i jednocześnie rozpoczęła działalność na rzecz innych zakładów pracy, które posiadają budynki mieszkalne, pełniąc usługę administratora zasobów mieszkaniowych
1996-01-01
Spółdzielnia przejęła w administrowanie zasoby mieszkaniowe ZM “Silesia”, Montomet, PRG “Mysłowice”.
1997-07-01
Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby i przejęła w administrowanie następujące zasoby mieszkaniowe:
“Bipromet”
Huta “Baildon”
Zakłady Mięsne “Mysłowice”
1997-09-01
Spółdzielnia rozpoczęła procedurę przejmowania na własność dotychczasowych administrowanych zasobów mieszkaniowych zgodnie z ustawą “o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.” (Dz. U. nr 119 z 10.11.1994r.) wraz z infrastrukturą techniczną będących własnością m.in.:
PRM PN “Montokwas”
HMN “Szopienice”
Huta “Baildon”
1998-01-01
Spółdzielnia prowadziła działalność związaną z naborem członków poprzez umożliwienie wykupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą.
1998-12-01
Przejęcie na własność nieodpłatnie zasobów mieszkaniowych z KWK “Wieczorek”.
1999-01-01
Spółdzielnia kontynuowała przejmowanie zasobów mieszkaniowych.
1999-11-01
Utworzenie klubu osiedlowego “Siódemka” na osiedlu Michalskiego w Dąbrówce Małej..
1999-11-01
W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli Członków dokonało wyboru nowej 9 osobowej Rady Nadzorczej.
2000-01-01
Rada Nadzorcza dokonała zmiany składu Zarządu Spółdzielni.
2000-02-01
Zmiana nazwy Spółdzielni z Hutniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy HMN “Szopienice” w Katowicach na Hutniczo-Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Katowicach.
2000-09-01
Ukazuje się pierwszy numer gazetki Spółdzielczej “Nasze Osiedle” gdzie przekazywane są informacje dla wszystkich mieszkańców.
2002-06-01
Nastąpiło wypowiedzenie przez Spółdzielnię umów o administrację zasobów będących własnością KWK “Wieczorek”, “Bipromet” S.A., HMN “Szopienice” S.A., Huty “Baildon”.
2003-03-01
Nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu, gdyż zgodnie z wcześniej złożonym przez Prezesa zarządu HGSM Andrzeja Holeckiego wypowiedzeniem umowy o pracę, oraz z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu i dokonanym przez Radę Nadzorczą wyborem Od 01.03.02003r. funkcję tę pełni Adam Bomba.
2003-04-01
Nastąpiło przeniesienie siedziby Spółdzielni z dotychczas najmowanego od HMN “Szopienice” budynku przy ul. Lwowskiej 23 w Katowicach – Szopienicach do stanowiącego własność Spółdzielni budynku przy ul. Gliwickiej 65 w Katowicach – Załężu.
2003-06-01
W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli Członków dokonało wyboru nowej 9 osobowej Rady Nadzorczej, której Przewodniczącą została Pani Cecylia Gasz-Płońska.
2004-03-01
Nastąpiło przeniesienie Administracji ADI z dotychczas najmowanego od HMN “Szopienice” budynku przy ul. Lwowskiej 23 w Katowicach – Szopienicach do zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń w budynku przy ul. Strz. Bytomskich 21 w Katowicach – Dąbrówce Małej.