O nas

O nas

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w październiku 1993r. Początkowo zajmowała się tylko administrowaniem zasobów mieszkaniowych Huty Metali Nieżelaznych, Kopalni “Wieczorek” oraz Huty “Baildon”. Kilka lat później, zgodnie z ustawą z 1994 roku o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych, Spółdzielnia przejęła na własność 6151 mieszkań. Chociaż jest spółdzielnią młodą , to w jej posiadaniu są budynki w różnym przedziale wiekowym, średni wiek budynków Spółdzielni znacznie przekracza 100 lat. W związku z tym sama struktura zasobów lokalowych, tak pod względem roku budowy, jak i ich stanu technicznego jest bardzo zróżnicowana. Nie są one też zlokalizowane w jednym miejscu, lecz znajdują się na dużym obszarze, który obejmuje różne dzielnice miasta Katowice i Mysłowice.

Wśród nich spotkać możemy jeszcze budynki o niskim standardzie, wyposażone w piece węglowe, z toaletami na klatkach schodowych, ale są również budynki nowe posiadające mieszkania komfortowe.

Majątek Spółdzielni tworzą też domy znajdujące się w Nikiszowcu – dzielnicy, której układ urbanistyczny wpisany został do Rejestru Zabytków. Tak wielkie rozdrobnienie spółdzielczych zasobów powoduje wiele problemów. Często wydają się być one prozaiczne, jednak są niezwykle istotne dla właściwego funkcjonowania Spółdzielni. Zróżnicowanie wiekowe poszczególnych osiedli i ich stan techniczny sprawia, że różne są też potrzeby mieszkańców. Pogodzenie wszystkich wymagań nie jest wcale rzeczą łatwą, ale nie niemożliwą, o czym świadczą wyniki osiągane przez Spółdzielnię. Celem najistotniejszym dla obecnego Zarządu HGSM w zarządzaniu nieruchomościami jest chęć niesienia pomocy mieszkańcom oraz służenia im swoją wiedzą i umiejętnościami. Standard mieszkań jest naprawdę mocno zróżnicowany, ale Zarząd dokłada wiele starań, aby podnieść jego poziom. W części zasobów uwidacznia się to w formie ocieplenia budynków, czy też montowania nowych instalacji np. ekologicznego ogrzewania. Dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta oraz Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie Nikiszowca udało się zrealizować uciepłownienie zasobów mieszkaniowych. Wprowadzona przedmiotowa Modernizacja Systemu Ogrzewania polegała na fizycznej likwidacji pieców kaflowych i przejściu na ogrzewanie zdalaczynne a tym samym spowodowała zmniejszenie się wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery tzw. likwidacja niskiej emisji. W październiku 2007 roku, został zakończony czwarty a zarazem ostatni etap wymiany ogrzewania piecowego na c.o.

Spółdzielnia zgłosiła również zadania w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Katowice. Jednym z nich jest właśnie rewitalizacja dzielnicy Nikiszowiec. Drugim jest unikatowy zespół budynków przy ul. Barbary, Mikołowskiej, a trzecim 18-go Sierpnia i Narutowicza

Program umożliwia spółdzielni ubieganie się o dodatkowe środki finansowe, co czyniła z sukcesem już wcześniej.

Środki niezbędne do jego realizacji są ogromne, a Spółdzielnia sama nie jest w stanie sfinansować tych inwestycji. Dlatego czyni starania w pozyskiwaniu potrzebnych środków pieniężnych od różnych instytucji, włączając w to programy unijne.

Obecny Zarząd uporządkował i unormował rozliczanie kosztów zużycia mediów poprzez aktualizację dotychczas obowiązujących umów z dostawcami i odbiorcami mediów.

W budynkach uciepłownianych, w których zostały wyburzone piece węglowe a zainstalowane centralne ogrzewanie rozliczanie kosztów dostawy ciepła do mieszkań uregulowano poprzez zawarcie umów bezpośrednio z dostawcą ciepła a mieszkańcami tzn. mieszkańcy uiszczają koszty dostarczonego ciepła bezpośrednio do zakładu produkującego ciepło.

Systematycznie w budynkach posiadających centralne ogrzewanie wprowadza się montaż podzielników ciepła, które pozwalają na oszczędne gospodarowanie.

Mimo że rozdrobnienie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni nie wpływa również pozytywnie na działalność kulturalną, po pewnej reorganizacji, udało się stworzyć działające od kilu lat punkty prowadzące działania kulturalno – oświatowe skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży mieszkających w zasobach HGSM. W ośrodkach tych dwa razy w tygodniu odbywają się dwugodzinne zajęcia świetlicowo – sportowe, cieszące się coraz większą popularnością. Spółdzielnia przeznacza też środki na organizację comiesięcznych, grupowych wyjść Np na basen, do kina, czy na akcje typu “zima lub lato w mieście”.

1 czerwca 2006r. Zarząd Spółdzielni dokonał nowego podziału administracyjnego, wynikającego z kryterium lokalizacji obiektu w stosunku do siedziby danej Administracji, co miało na celu usprawnienie pracy administracji oraz zwiększenia dostępności obsługi administracyjnej dla mieszkańców zasobów.

Spółdzielnia chce także aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa.

Korzystając z możliwości, jakie dają fundusze strukturalne dla sektora małego i średniego przedsiębiorstwa, Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa we współpracy z firmą Conart Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie do projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.1.

Kadra zarządzająca Spółdzielni uważa, że zasoby ludzkie są ważnym elementem funkcjonowania organizacji, w które warto i należy inwestować. Świadome i czynne uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych jest elementem wpisanym w podnoszenie potencjału zawodowego pracowników i kadry zarządzającej.

Zrealizowany przez Spółdzielnię razem z firmą Conart projekt doradczy stanowił element rozbudowanego cyklu szkoleń i uzupełniających się działań doradczych i szkoleniowych, które współfinansowane były ze środków programów pomocowych. Realizacja niniejszego projektu pozwoliła nakreślić zindywidualizowany do faktycznych potrzeb spółdzielni, plan dalszego doradztwa doskonalenia zawodowego pracowników. Realizacja projektu doradczego pozwoli na zdefiniowaniu potencjału firmy, dzięki któremu możliwe będzie wprowadzenie odpowiedniego systemu zarządzania personelem, tworzenie warunków twórczej i wydajnej pracy jak również podejmowanie korzystnych decyzji kadrowych. Perspektywa wdrożenia zmian jest nieunikniona i konieczna dla doskonalenia umiejętności i kwalifikacji kadr spółdzielni mieszkaniowej.

Pozytywnym działaniem obecnego Zarządu HGSM jest na pewno przeniesienie siedziby z budynku przy ul. Lwowskiej w Katowicach – Szopienicach najmowanego od Huty Metali Nieżelaznych “Szopienice” do obecnie zajmowanego a stanowiącego własność Spółdzielni przy ul. Gliwickiej 65 w Katowicach – Załężu.

Do osiągnięć zaliczyć należy stabilną i niezachwianą sytuację ekonomiczno-finansową spółdzielni otrzymaną poprzez racjonalną gospodarkę finansowo-rzeczową oraz wysoką ściągalność należności i znaczne ograniczenie kosztów zużycia mediów poprzez wprowadzenie monitoringu jak również doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych na modernizacje i remonty zasobów a także ujęcie w programie rewitalizacji Miasta Katowic kilku znaczących zespołów budynków Spółdzielni. Sukcesem można nazwać także podpisanie porozumienia z Urzędem Miasta Katowice w sprawie przekazywania na rzecz Spółdzielni lokali socjalnych dla dłużników z wyrokiem eksmisyjnym.

Szansą na dalszą poprawę sytuacji finansowej spółdzielni jest na pewno pozyskiwanie środków z budżetu miasta oraz pozyskiwanie środków w ramach programów operacyjnych rozwoju regionalnego przekazywanych z funduszy Unii Europejskiej. Ciągłe monitorowanie przychodów i kosztów w tym przede wszystkim skuteczne działania windykacyjne i pozyskiwanie dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej dofinansowania do czynszu z MOPS oraz monitorowanie kosztów zużycia dostarczanych mediów poprzez wnikliwe analizy.

Tworząc politykę spółdzielni Zarząd musi brać pod uwagę różne aspekty mające wpływ na jej przyszłą działalność i istnienie.