Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Damian Chmura – Przewodniczący RN
Jarosław Piwek – Z-ca Przewodniczącego RN
Andrzej Kowalik – Sekretarz RN
Tadeusz Moryl – Członek RN
Magdalena Pacuła – Członek RN
Wojciech Jasiński – Członek RN
Piotr Szkuta – Członek RN

 

Rada Nadzorcza – wyciąg ze Statutu HGSM

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od daty Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru do daty Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy po 3 latach.

§ 28

1. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu, podając ich nazwisko i imię. Zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydat nie obecny na zebraniu zobowiązany jest złożyć pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Komisja mandatowo – skrutacyjna Walnego Zgromadzenia, przygotowuje listę kandydatów ze zgłoszonych osób.
5. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
6. Za osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy czym ilość wybranych osób nie może przekroczyć ilości mandatów do obsadzenia.
7. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby mandatów zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami według zasad określonych w ust.6 niniejszego paragrafu.
8. W razie zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu na miejsce dotychczasowego członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające do tego organu. Mandat tak wybranego członka Rady wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.

§ 29

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej przestają pełnić swoją funkcję przed upływem kadencji jeżeli:
1) zostaną odwołani przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym,
2) zrzekną się mandatu wobec Walnego Zgromadzenia,
3) ustanie ich członkostwo w Spółdzielni,
4) ich mandat wygaśnie z mocy prawa.

§ 31

1. Do zakresu działania Rady należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej oraz kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań   gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez   Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
10) uchwalanie Regulaminów w sprawach przewidzianych Statutem, a nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia
11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy, ustalanie wkładów i kosztów budowy,
12) uchwalanie zasad korzystania przez członków z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży.
13) uchwalanie zasad wnoszenia opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wraz z zatwierdzaniem stawek opłat,
14) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania w administrację majątku nie będącego własnością Spółdzielni,
15) ustalanie liczebności Zarządu Spółdzielni,
16) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
17) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie uczynił tego Zarząd,
19) uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości opłat z tytułu eksploatacji oraz wpłat na fundusz remontowy,
20) żądanie przeprowadzenia lustracji oraz nadzór nad wykonywaniem ustaleń i wniosków polustracyjnych w myśl zapisów Statutu HGSM.
2.  Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich zadań może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni sporządzania i udostępniania wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.