Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Terminarz spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM:

  1. 09.07.2018r.  w godz. 16.00 – 17.00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gliwicka 65, piętro II, pokój nr 17
  2. 27.08.2018r. w godz. 16.00 – 17.00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gliwicka 65, piętro II, pokój nr 17
  3. 24.09.2018r. w godz. 16.00 – 17.00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gliwicka 65, piętro II, pokój nr 17

 

Do zakresu działania Rady należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej oraz kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
10) uchwalanie Regulaminów w sprawach przewidzianych Statutem, a nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia
11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy, ustalanie wkładów i kosztów budowy,
12) uchwalanie zasad korzystania przez członków z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży.
13) uchwalanie zasad wnoszenia opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wraz z zatwierdzaniem stawek opłat,
14) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania w administrację majątku nie będącego własnością Spółdzielni,
15) ustalanie liczebności Zarządu Spółdzielni,
16) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
17) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym,
18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie uczynił tego Zarząd,
19) podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków,
20) uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości opłat z tytułu eksploatacji oraz wpłat na fundusz remontowy,
21) żądanie przeprowadzenia lustracji oraz nadzór nad wykonywaniem ustaleń i wniosków polustracyjnych w myśl zapisów Statutu HGSM.
2. Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich zadań może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni sporządzania i udostępniania wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.