Blog

Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 16.05.2019r.

PODSTAWA ZWOŁANIA ZEBRANIA

Na podstawie Art. 8 3 ust. 2 i ust. 6 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.
Dz.U. 03.119.1116 z póź. zm. w związku z § 21 ust. 4, § 21 ust.8, § 21 ust. 10 Statutu HGSM, Zarząd
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, zwołuje na dzień 16.05.2019r.
na godz. 16 00 Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Miejscem Walnego Zgromadzenia Członków HGSM będzie budynek Katowice Miasto Ogrodów –
Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy ul. Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.
Mandaty wydawane będą osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości, od godziny 15 00 .

TERMIN WYŁOŻENIA MATERIAŁÓW DO WGLĄDU

Na podstawie § 78 ust. 4 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd HGSM
zawiadamia, że dokumenty objęte porządkiem obrad zebrania zostają wyłożone do wglądu
Członkom Spółdzielni od dnia 30.04.2019r. w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19
( Zespół Organizacyjno – prawno – terenowy) w godz. od 9:00 do 13:00.
Na podstawie § 21 ust. 9 Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się
z w/w dokumentami.