Blog

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Od dnia 28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie obowiązek sporządzania świadectw  charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali podlegających sprzedaży lub wynajęciu. Od tego dnia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, właściciel sprzedawanego lokalu/budynku  ma obowiązek przekazania nabywcy przedmiotowego świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który ma określać wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem lokalu/budynku, czyli być informacją dla kupującego, ile energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej budynek/lokal potrzebuje.

 Z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. ujęte w wojewódzkim rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków).

Budynki zabytkowe stanowią znaczącą część zasobów HGSM i spółdzielnia oraz właściciele lokali w tych budynkach zwolnieni są z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży lokali w tych budynkach.