Przetargi

Zaproszenie do założenia ofert

Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Spółdzielni, w następującym zakresie:

 1. Wznowienie granic nieruchomości;
 2. Rozgraniczenie nieruchomości;
 3. Podziały nieruchomości;
 4. Wywiady terenowe;
 5. Aktualizacje map zasadniczych;
 6. Mapy do celów projektowych;
 7. Uzgodnienia branżowe;
 8. Wytyczanie obiektów w terenie;
 9. Wykrywanie sieci uzbrojenia terenu;
 10.  Wytyczanie sieci uzbrojenia terenu;
 11. Pomiar wychyleń budynków i budowli od pionu;
 12. Sporządzanie dokumentacji terenowo – prawnej;
 13. Sporządzanie rzutów kondygnacji budynków i lokali;
 14. Inwentaryzacja nieruchomości;
 15. Inne prace geodezyjne, według indywidualnych potrzeb Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Wartość netto poszczególnych prac wyrażoną w walucie PLN oraz określenie należnego podatku VAT;
 2. Czas realizacji poszczególnych typów prac;
 3. Wykaz posiadanych, przez osoby bezpośrednio realizujące na rzecz Spółdzielni prace, uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii (zakres uprawnień oraz data uzyskania uprawnień);
 4. Opis doświadczenia zawodowego osób bezpośrednio realizujących zlecenia na rzecz Spółdzielni;
 5. Referencje;
 6. Wykaz sprzętu, jakim dysponuje oferent, niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych prac;
 7. Opis technologii wykonywania poszczególnych typów prac.

Ofertę należy  przygotować  wg  wyżej wymienionych zaleceń  i przesłać drogą pocztową na adres: Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, 40-853 Katowice, ul. Gliwicka 65

do dnia 01.07.2020r.

Na kopercie umieścić dopisek” OFERTA – USŁUGI GEODEZYJNE” Do  oferty  prosimy  załączyć  podpisane  oświadczenie  – załącznik  Nr  1.