Blog

Przetargi mieszkaniowe ONLINE – 10 lipca 2020

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny
na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:

 

  1. zgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu wraz z załącznikami, które należy pobrać ze strony internetowej HGSM,
  2. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie drogą elektroniczną na adres: czlonkowski@hgsm.pl w terminie do 03.07.2020r. kompletu dokumentów tj. : wniosek, dowód wpłaty uiszczenia wadium, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w celu zwrotu wadium.
  3. Nr konta Spółdzielni na które należy wnieść wadium: PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917.
  4. wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
  5. koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (344,40zł. / 369,00zł.),
  6. postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.
  7. wadium osób, które przetargu nie wygrały jest im zwracane, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu,
  8. lokale mieszkalne wystawione do przetargu udostępnione będą przez Administracje HGSM do oględzin w terminach podanych w poniższej tabeli.
  9. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej” dostępny jest na stronie internetowej HGSM, tj. www.hgsm.pl.
  10.   Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się w trybie on-line  w dniu  10.07.2020r. od godz. 0900, bliższych informacji w przedmiotowej kwestii udziela dział członkowski, tel. 32/606-17-87,88.

Licytacja odbędzie się za pośrednictwem strony: www.webroom.net , w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z tą platformą, aby uniknąć jakichkolwiek problemów w trakcie przebiegu przetargu. Nie jest wymagana żadna rejestracja ani instalacja dodatkowego oprogramowania. Połączenie odbywa się w dowolnej przeglądarce internetowej. Alternatywnie jest też możliwość połączenia przez telefon. (awaryjnie).

* Podczas każdego połączenia online, po kliknięciu na link w odebranym mailu:

należy przejść krótką procedurę sprawdzenia systemu przez platformę webroom pod kątem weryfikacji sprzętu i możliwości zestawienia połączenia konferencyjnego z uwzględnieniem kamery, mikrofonu i głośnika, przy czym kamera jest opcjonalna).

 

 

Należy potwierdzać kolejno wszystkie kroki, aż do ostatniego etapu klikając na przycisk Enter Room, w celu uzyskania połączenia.

 

Całość ogłoszenia zamieszczona jest w zakładce „Przetargi-przetargi mieszkaniowe” i odpowiednich załącznikach, natomiast druki do wypełnienia (wniosek o dopuszczenie do przetargu i oświadczenie zwrotu wadium) dostępne są w zakładce „dokumenty-formularze do pobrania”.