Blog

Przetarg ustny na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego i sprzedaży lokali niemieszkalnych

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego i sprzedaży lokali niemieszkalnych w zasobach HGSM:

 

  1. zgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu wraz z załącznikami, które należy pobrać ze strony internetowej HGSM,
  2. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie drogą elektroniczną na adres: czlonkowski@hgsm.pl w terminie do 21.06.2024r kompletu dokumentów tj. : wniosek, dowód wpłaty uiszczenia wadium, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w celu zwrotu wadium.
  3. Nr konta Spółdzielni na które należy wnieść wadium: PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917.
  4. wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
  5. koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (400,00zł),
  6. postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego/kupno lokalu niemieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.
  7. wadium osób, które przetargu nie wygrały jest im zwracane, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu,
  8. lokale mieszkalne/niemieszkalne wystawione do przetargu udostępnione będą przez Administracje HGSM do oględzin w terminach podanych w poniższej tabeli.
  9. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnegow zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej” dostępny jest na stronie internetowej HGSM, tj. www.hgsm.pl.
  1.   Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się w trybie on-line  w dniu  25.06.2024r. godziny licytacji na poszczególne lokale będą podane dzień przed przetargiem, szczegółowych informacji udziela dział członkowski, tel. 32/606-17-87,88.