Blog

Przetarg mieszkań 21.04.2022r

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza dwa przetargi ustne na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:

  1. Zgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu wraz z załącznikami, które należy pobrać ze strony internetowej HGSM.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie drogą elektroniczną na adres: czlonkowski@hgsm.pl w terminie do 21.04.2022r kompletu dokumentów tj. : wniosek, dowód wpłaty uiszczenia wadium, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w celu zwrotu wadium.
  3. Nr konta Spółdzielni na które należy wnieść wadium: PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917.
  4. Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
  5. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (369,00zł).
  6. Postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.
  7. Wadium osób, które przetargu nie wygrały jest im zwracane, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
  8. Lokale mieszkalne wystawione do przetargu udostępnione będą przez Administracje HGSM do oględzin w terminach podanych w poniższej tabeli.
  9. Z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej” dostępny jest na stronie internetowej HGSM, tj. www.hgsm.pl.
  1. Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się w trybie on-line w dniu 26.04.2022r. godziny licytacji na poszczególne lokale będą podane dzień przed przetargiem, bliższych informacji udziela dział członkowski, tel. 32/606-17-87,88.

Przetarg 21.04.2022r