Blog

Lokale na wynajem

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 oferuje do zasiedlenia lokale mieszkalne będące pustostanami na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.

 

  1. Osoby zainteresowane najmem po wskazanej przez Administracje dacie oględzin lokalu winny złożyć w Siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65, dział członkowski pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 -1430 wypełniony wniosek który dostępny jest na stronie internetowej HGSM: hgsm.pl.
  2. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie:
  • w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o przyznaniu lokalu do wniesienia kaucji zabezpieczającej   na pokrycie należności z tyt. najmu lokalu a także wpłatę z tyt. rejestracji i wydania umowy najmu w kwocie 100,00zł.
  • przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od daty przekazania lokalu we własnym zakresie i na własny koszt remontu lokalu w zakresie nie mniejszym niż ustalony przez Administrację w protokole zdawczo-odbiorczym pod rygorem odstąpienia przez Spółdzielnię od zawarcia umowy i przepadku kaucji mieszkaniowej.
  1. Wnioski winny być pod rygorem odrzucenia składane w terminie do 5 dni roboczych od dnia oględzin lokalu. W przypadku zgłoszenia w w/w terminie kilku wnioskodawców na to samo mieszkanie, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, przedmiotem przetargu będzie licytacja wpłaty środków pieniężnych na fundusz remontowy. Cena wywoławcza kwoty wpłaty na fundusz remontowy wynosi 1.000,00zł, postąpienie o prawo najmu nie może wynosić mniej niż 100,00zł.
  2. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej…” można zapoznać się na stronie internetowej HGSM, tj. hgsm.pl.