Blog

Informacja w sprawie możliwości skorzystania z „ulgi na zabytki”

Zarząd Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, mając na uwadze zapisy art. 26hb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne informuje, że właściciel lokalu znajdującego się w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy.

Dodatkowe informacje pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-zabytki/