Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2017

Szanowni mieszkańcy zasobów mieszkaniowych HGSM

Niniejszym informujemy, że zgodnie z przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM w 2016 roku „Zasadami tworzenia i wykorzystywania Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na wykonywanie prac wnioskowanych przez mieszkańców” (uchwała nr 9/2016) począwszy od bieżącego roku tworzy się Budżet Obywatelski w wysokości 5% wartości funduszu remontowego Spółdzielni na dany rok kalendarzowy. Fundusz ten dzielony jest w wysokości 1/3 środków na poszczególne administracje budynków i na rok 2017 na ten cel przeznaczona jest kwota 158.333 zł na każdą administrację.
Ze środków BO realizowane mogą być zadania zgłoszone przez mieszkańca(wnioskodawcę) poparte podpisem co najmniej 15 mieszkańców, które zyskają największe poparcie mieszkańców budynków w danej administracji w głosowaniu. Głosowanie będzie przeprowadzone w czerwcu każdego roku.
Zgłaszane zadania nie mogą :
– przekraczać kwoty dostępnych środków na daną administrację
– generować kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania
– stać w sprzeczności z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub/i decyzjami organów Spółdzielni co do sposobu jego zagospodarowania
– naruszać praw osób trzecich, naruszać przepisów prawa budowlanego i innych aktów prawnych
– zakładać realizację jedynie części zadania
– dotyczyć robót o ograniczonym kręgu oddziaływania, w tym szczególnie robót remontowych budynku lub jego części, które winny być finansowane z funduszu remontowego danej nieruchomości.
Wnioski z propozycjami zadań można składać do siedziby HGSM w terminie do 30 marca wyłącznie na „Formularzach zgłoszeniowych wniosku do Budżetu Obywatelskiego HGSM na rok … „ wraz z „Listą osób popierających wniosek do Budżetu Obywatelskiego HGSM na rok.. „ , które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.hgsm.pl w zakładce Regulaminy i zasady (druga strona pliki Budżet obywatelski – załącznik nr 1 i załącznik nr 2), w siedzibie HGSM oraz w Administracjach Budynków.
Szczegółowa treść „Zasad tworzenia i wykorzystywania Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na wykonywanie prac wnioskowanych przez mieszkańców” jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni oraz do wglądu w siedzibie Spółdzielni i w Administracjach Budynków.
Zachęcamy do aktywnego włączenia się do tej inicjatywy.