Blog

Lokale mieszkalne do zasiedlenia w HGSM

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 oferuje do zasiedlenia lokale mieszkalne będące pustostanami na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.

 

  1. Osoby zainteresowane najmem po wskazanej przez Administracje dacie oględzin lokalu winny złożyć drogą elektroniczną na adres czlonkowski@hgsm.pl wypełniony wniosek który należy pobrać ze strony internetowej HGSM.
  2. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie:
  • w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o przyznaniu lokalu do wniesienia kaucji zabezpieczającej   na pokrycie należności z tyt. najmu lokalu a także wpłatę z tyt. rejestracji i wydania umowy najmu w kwocie 50,00zł.
  • przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od daty przekazania lokalu we własnym zakresie i na własny koszt remontu lokalu w zakresie nie mniejszym niż ustalony przez Administrację w protokole zdawczo-odbiorczym pod rygorem odstąpienia przez Spółdzielnię od zawarcia umowy i przepadku kaucji mieszkaniowej.
  1. O objęciu lokalu mieszkalnego decyduje data wpływu wniosku. W przypadku złożenia w jednym dniu kilku wniosków na to samo mieszkanie, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe on-line, przedmiotem przetargu będzie licytacja wpłaty środków pieniężnych na fundusz remontowy. Cena wywoławcza kwoty wpłaty na fundusz remontowy wynosi 1.000,00zł, postąpienie o prawo najmu nie może wynosić mniej niż 100,00zł.
  2. z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej…” można zapoznać się na stronie internetowej HGSM, tj. hgsm.pl.

Najem tryb bezprzetargowy