ZASOBY

ZASOBY

Struktura zasobów mieszkaniowych kształtuje się następujący sposób:

Własność Spółdzielni

 • Budynki: 385
 • Lokale mieszkalne: 6.313
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 310.321,65 m2
 • Powierzchnia nieruchomości gruntowych będących własnością Spółdzielni: 842 m2
 • Powierzchnia nieruchomości gruntowych w wieczystym użytkowaniu: 453.054,78 m2

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych

 • Budynki (7 wspólnot ): 3
 • Lokale mieszkalne: 62
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3.797,66 m2

Ogółem Spółdzielnia zarządzała

 • Budynki: 381
 • Lokale mieszkalne: 6.093
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 298.383,71 m2

Liczba członków Spółdzielni

 • na dzień 31.12.2009r. wynosi: 1857

Liczba spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych

 • na dzień 31.12.2009r. wynosi: a/ lokatorskie prawo -52; b/ własnościowe prawo – 1140; c/ prawo odrębnej własności – 2394

Wiek budynków, którymi zarządza Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa jest bardzo zróżnicowany. Najstarszy budynek został wybudowany w 1805 roku i mieści się on przy ul. Leśnego Potoku 15, natomiast w roku 1988 powstały najnowsze budynki położone w Mysłowicach przy ul. Szopena 26, 28. Pozostałe budynki Spółdzielni wybudowane zostały w latach 1850-1980.

Do najważniejszych obowiązków i uprawnień poszczególnych administracji zaliczyć należy:

 • Prowadzenie ksiąg meldunkowych oraz ich aktualizacja wraz z Urzędem Miasta, wypełnianie dokumentów umożliwiających zmiany meldunkowe oraz przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie z urzędu,
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego w tym ich kontrola i nadzór nad dokonywaniem wpisów przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego,
 • Ewidencja budynków w stosunku do których należy wykonać niezbędne przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego i nadzór nad ich wykonywaniem,
 • Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w sprawach ich dotyczących np.: awarii, dewastacji zasobów, wycinki drzew,
 • Nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym podległych zasobów mieszkaniowych oraz placów zabaw,
 • Przygotowanie dokumentów umożliwiających zasiedlanie pustostanów jak również zmian w umowach najmu wynikających z przyczyn naturalnych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z montażem i wymianą wodomierzy,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przebudową i budową piecy węglowych,
 • Przeprowadzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z komisjami technicznymi,
 • Samodzielne ustalanie harmonogramu przeglądów budynków wynikających z art. 62 Prawa budowlanego ( w tym rocznych i 5-letnich),
 • Prowadzenie rozmów z dłużnikami, w tym egzekucja należności