Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2018

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2018

Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 24.05.2018r.

PODSTAWA ZWOŁANIA ZEBRANIA

Na podstawie Art. 8 3 ust. 2 i ust. 6 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.
Dz.U. 03.119.1116 z póź. zm. w związku z § 21 ust. 4, § 21 ust.8, § 21 ust. 10 Statutu HGSM, Zarząd
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, zwołuje na dzień
24.05.2018r. na godz. 16:00 Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Miejscem Walnego Zgromadzenia Członków HGSM będzie budynek Katowice Miasto
Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy ul. Plac Sejmu Śląskiego 2
w Katowicach.
Mandaty wydawane będą osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości, od godziny 15 :00 .

TERMIN WYŁOŻENIA MATERIAŁÓW DO WGLĄDU

Na podstawie § 78 ust. 3 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd HGSM
zawiadamia, że dokumenty objęte porządkiem obrad zebrania zostają wyłożone do wglądu
Członkom Spółdzielni od dnia 10.05.2018r. w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19
( Zespół Organizacyjno – prawno – terenowy) w godz. od 9:00 do 12:00. Na podstawie § 21
ust. 10 Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z w/w dokumentami.