Blog

Przetarg lokali w zasobach HGSM

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:
 
1.   zgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu, który pobrać można w siedzibie HGSM w dziale członkowskim, w każdej Administracji HGSM jak również ze strony internetowej HGSM,
2.   warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w/w wniosku w dziale członkowskim pokój nr 7a, oraz wniesienie wymaganego wadium w gotówce na niżej podane konta Spółdzielni:
PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917, w terminie do  27.10.2017r.
3.   wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
4.   koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (393,60zł/344,40zł),
5.   postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.
6.   wadium osób, które przetargu nie wygrały jest im zwracane, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu,
7.   lokale mieszkalne wystawione do przetargu udostępnione będą przez Administracje HGSM do oględzin w terminach podanych w poniższej tabeli.
8.   z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej” można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pod w/w adresem, dział członkowski – pok. 7a, lub na stronie internetowej HGSM, tj. www.hgsm.pl.
9.   Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpić od przetargu lub go unieważnić bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się w siedzibie HGSM przy ul. Gliwickiej 65 w Katowicach w dniu  31.10.2017r. od godz. 0900, pok. nr 17, bliższych informacji w przedmiotowej kwestii udziela dział członkowski, tel. 32/606-17-87,88.