Organy Spółdzielni

Zarząd

Skład Zarządu:

mgr Adam Bomba – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny,
mgr inż. Waldemar Brzuchacz – V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacyjnych

 

Zarząd – wyciąg ze Statutu HGSM

§ 42

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz w zakresie ustalonym Ustawą oraz zapisami niniejszego Statutu.
2. Zarząd składa się z 2-5 osób (od dwóch do pięciu) w składzie: Prezes, V-ce Prezes, członkowie Zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród członków Spółdzielni.
3. Zasady wyboru Zarządu określają zapisy § 37,38,39 niniejszego Statutu
4. Z członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada Nadzorcza zawiera umowę o pracę.
5. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni.
6. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółdzielni składają przez swoje podpisy pod pieczątką Spółdzielni dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik Zarządu).
7. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach wymaga pisemnego uzasadnienia i nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 43

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Spółdzielni,
2) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
a) przyjęcie i skreślenie z rejestru członków,
b) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
d) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu
e) zawieranie umów o przeniesienie własności lokali,
3) podejmowanie operatywnej działalności gospodarczej,
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni zgodnie z zatwierdzonymi planami,
5) wykonywanie czynności organizacyjnych oraz finansowych,
6) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
7) sporządzanie rocznych zamknięć finansowych, bilansów oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
8) sporządzanie i przedkładanie sprawozdań z działalności Zarządu HGSM Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
9) przedstawianie Radzie Nadzorczej żądanych materiałów i dokumentów, udzielania niezbędnych wyjaśnień oraz uczestniczenia na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach,
10) dokonywania okresowych analiz wyników działalności Spółdzielni oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej odpowiednich sprawozdań i wniosków.
11) sporządzanie projektów podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrywania strat,
12) współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami spółdzielczymi,
13) udzielanie pełnomocnictw
14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
15) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań w imieniu Spółdzielni,
16) ustalanie wysokości pozostałych opłat związanych z eksploatacją oraz z utrzymaniem zasobów, których nie zastrzeżono do kompetencji Rady Nadzorczej,
17) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej do Sądu w przypadku ich niezgodności z postanowieniami Statutu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
18) wykonywanie zaleceń pokontrolnych, porewizyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, do którego Spółdzielnia należy,
19) zawieranie wszelkich umów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni,
20) wpisywanie w ciężar kosztów należności nieściągalnych, których nieściągalność wynika z postanowienia komornika o bezskuteczności egzekucji,
21) wpisywanie w ciężar odpisów aktualizacyjnych należności nieściągalnych, których nieściągalność wynika z wyroku Sądu oddalającego pozew, przedawnienia roszczenia, zgonu dłużnika.
22) Wpisywanie w ciężar odpisów aktualizacyjnych należności nieściągalnych, których dochodzenie na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, narazi Spółdzielnię na dodatkowe koszty, bez możliwości ich wyegzekwowania:
a) jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł z powiadomieniem Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem na jej najbliższym posiedzeniu,
b) jednorazowo powyżej kwoty 5.000,00zł po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały,
określenie indywidualnych zasad dotyczących umieszczania dłużników w Krajowym Rejestrze Długów (w tym: wysokość zadłużenia, okres powstania zadłużenia, wysokość czynszu, sytuacja materialna dłużnika i jego rodziny, liczebność rodziny)