Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie – wyciąg ze Statutu HGSM

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Obraduje i działa zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu. Walne Zgromadzenie nie jest dzielone na części.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć:
1) Członek Spółdzielni osobiście albo przez Pełnomocnika z prawem jednego głosu – bez względu na liczbę posiadanych spółdzielczych praw. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
2) Zarząd, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz goście zaproszeni przez Zarząd Spółdzielni.
3) bez prawa głosu i składania wniosków osoby z których pomocy korzysta członek (pomoc prawna lub pomoc eksperta),
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) 1/3 członków
w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, w myśl ust. 4 niniejszego paragrafu, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
8. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia na piśmie: Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
9. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
10. Zawiadomienie, o którym mowa w § 21 ust. 7 niniejszego Statutu, zostaje doręczone członkowi, za pośrednictwem skrzynki pocztowej właściwej dla adresata. Zawiadomienie zamieszcza się również na tablicach informacyjnych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, Administracjach i siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej www.hgsm.pl

§ 22

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członkowie zgłaszający projekty uchwał i żądający zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w dniu ich składania winni dokonać w siedzibie Spółdzielni potwierdzenia złożonego podpisu, jak również potwierdzić swoją tożsamość przedkładając stosowny dokument.
2. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2. Uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości, członkom Spółdzielni w terminach i w sposób określony w § 21 ust. 7.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw, gdy ustawa lub Statut wymaga kwalifikowanej większości głosów. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu jawnym lub tajnym uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
7. Uchwała w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej zapada zgodnie z przepisami § 23 ust. 5 i 6.
8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust.2 i 3 na żądanie 1/5 członków uczestniczących w  posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad z wyjątkiem wyboru prezydium Walnego Zgromadzenie.

§ 24

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, uchwały nie wymaga ustanawianie prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady, podjętych w pierwszej instancji,
10) uchwalanie zmian Statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie członków Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
15) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej każdorazowo przed wyborami Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Prezydium Rady.
2. Członkowie obecni na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym:
1) Prezydium zebrania (przewodniczącego, zastępcę, sekretarza),
2) Komisję mandatowo – skrutacyjną ( w składzie co najmniej 3-osobowym),
3) Komisję uchwał i wniosków ( w składzie co najmniej 3-osobowym),
4) Inne komisje w razie potrzeby.
3. Prezydium posiedzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
4. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Komisja mandatowo – skrutacyjna sprawdza listy obecności członków pod względem ich kompletności, bada ważność mandatów, oblicza i podaje wyniki głosowania, wykonuje inne czynności potrzebne do przeprowadzania głosowań.
6. Komisja uchwał i wniosków rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym zgłaszane wnioski oraz projekty uchwał w celu przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu.
7. Każda komisja spisuje protokół ze swojej działalności, który podpisany przez przewodniczącego i sekretarza przekazuje sekretarzowi posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują wnioski na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
9. Po objęciu swych funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.
Przyjęty porządek obrad winien być podany do wiadomości członków Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad niektóre sprawy w nim zawarte, zmienić kolejność zawartych w porządku obrad spraw lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia.
11. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący posiedzenia Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając członkom głosu w kolejności zgłaszania się; dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością w omawianej sprawie.
12. Po wyczerpaniu dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad przewodniczący udziela głosu przewodniczącemu komisji uchwał i wniosków, który referuje wnioski i projekty uchwał.
13. Przedstawione projekty uchwał przewodniczący poddaje pod głosowanie. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, przewodniczący poddaje pod głosowanie po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
14. W sprawach formalnych przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością, a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi wnioskami.
Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania.
W sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj uczestnicy: jeden za i jeden przeciwko wnioskowi.
15. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru, stosuje się przepisy Ustawy Prawo spółdzielcze. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na obrady, Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
16. Przewodniczący obrad jest uprawniony zwrócić uwagę przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, zachowuje się nieodpowiednio, a w przypadku nie zastosowania się do uwag przewodniczącego – może odebrać mu głos.
17. Wnioski i oświadczenia nie wygłoszone podczas obrad są składane na piśmie przewodniczącemu, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy oraz pełnionych funkcji i zostają włączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
18. Sprawy zgłoszone w wolnych wnioskach mogą być przyjęte jako wskazania lub wnioski skierowane pod adresem organów i władz Spółdzielni lub zobowiązujące do ich zamieszczenia w porządku obrad następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
19. Sprawy nie objęte statutem rozstrzyga prezydium Zebrania, zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
20. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
21. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz. Protokoły obrad przechowuje Zarząd przez okres 10 lat.
22. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia zakończenia obrad Zebrania.

§ 26

Zapisy Działu VI „Organy Spółdzielni” pkt A. „ Walne Zgromadzenie” wyczerpują zasady i tryb obradowania Walnego Zgromadzenia